Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van Gitaarles Martin

Algemeen


1.    In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de wettelijke vertegenwoordiger van Gitaarles martin (dhr.M.Engelbracht), hierna te noemen de gebruiker en de lesgeldplichtige, hierna te noemen de leerling aldus overeenkomen.
2.    Bij minderjarigen wordt de lesovereenkomst aangegaan met de ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger, hierna te noemen de klant. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst.
3.    De lesovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan d.m.v. het inschrijfformulier.
4.    Met docenten wordt bedoelt de leraar die de lessen verzorgt waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan. 
5.    Met leerling wordt bedoelt de persoon die de lessen volgt.
6.    Met lesmaand wordt bedoelt de kalendermaand waarin de lessen plaatsvinden.
 

Artikel 1. Inschrijving


1.    Inschrijving kan alleen schriftelijk geschieden door het aangaan van de lesovereenkomst en het accepteren van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden samen met de lesovereenkomst aan de klant overhandigt.
2.    Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst en kan het gehele cursusjaar plaatsvinden.
3.    Alleen meerderjarigen kunnen zich zelfstandig inschrijven bij de gebruiker. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Deze toestemming moet blijken uit (mede) ondertekening van de lesovereenkomst.
4.    De inschrijving (en de les)  is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.    De inschrijving is pas na ondertekening van de lesovereenkomst en betaling van het eerste inschrijfgeld definitief.
 

Artikel 2. Absentie regeling


Iedere leerling ontvangt bij zijn eerste les een stempelkaart met 5 lege vakken.Gedurende het jaar bepaal je als leerling zelf wanneer je deze kaart inzet. Vakantie, ziekte verhinderd door welke reden dan ook 5x per jaar ben je dan geen lesgeld verschuldigd.De rest van de lessen die u eventueel mist worden belast met 100% van het verschuldigde lesgeld.Wel dienen de lessen 24 uur van te voren afgemeld te worden.

- Lessen die niet 24 uur van te voren worden afgemeld worden 100% belast.


De volgende regels gelden er voor de absentiekaart.

·       Hij is niet bedoeld om de opzegtermijn te verkorten of te voldoen.

·       Hij is evenredig geldig aan een jaar lessen.Stopt u dus in maart van een lesjaar met de lessen te volgen dan gelden er maar 2 stempels.U spaart dus per 2 maanden 1 gemiste les.

·       Hij is niet overdraagbaar aan een andere leerling.

·       Het is geen spaarkaart,dus een nog lege kaart vervalt per 01-01-2018.

·       Hij vergoed geen lessen die niet zijn afgemeld. 

      

Artikel 3. Betaling


1.    De hoogte van het cursusgeld staat op het inschrijfformulier en is aldus overeengekomen.dit is te downloaden op de website en is tevens verkrijgbaar bij de administratie van de gebruiker.Deze is aan een periodieke verandering onderhevig.

2.    Het lesgeld dient bij de eerste les van de lopende maand per maand voldaan te worden.

3.Het lesgeld mag 'indien men dat wil 'per 10 lessen vooruitbetaling geschieden. U ontvangt dan een passende korting evenredig naar lesfrequentie.

4.    Het lesgeld is exclusief lesmaterialen.

5.    Indien de klant in gebreke blijft, kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. 

6.    Alle kosten die de gebruiker moet maken in geval de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt zijn voor rekening van desbetreffende klant. Dit geld ook bij een opzegging.

Artikel 4. Restitutie/kwijtschelding


1.    Als er in het schooljaar door aantoonbare overmacht meer dan 2 lessen uitvallen wordt er restitutie van het lesgeld verleend. De eerste 2 uitgevallen lessen zijn voor rekening van de klant.(zie 4.3) De restitutie wordt per direkt verrekend.
2.    Wanneer een leerling over een aaneengesloten periode van tenminste 3 lessen door ziekte de lessen niet heeft kunnen volgen kan de klant een schriftelijk verzoek tot restitutie indienen bij de administratie. Een verzoek van restitutie dient vergezeld van een verklaring van de behandelde arts, binnen twee maanden na afloop van de daarop betrekking hebbende periode, schriftelijk te worden ingediend. 
3.    Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden gecompenseerd en worden belast met de helft van het verschuldigde bedrag.
 

4.    Bij afmeldingen binnen 24 uur van de les zal het hele bedrag worden doorbelast.

Artikel 5. Beëindiging van de lesovereenkomst


1.    Bij onvoldoende aanleg en of inzet danwel gebleken en geconstateerde nalatigheid van de leerling heeft de gebruiker ten alle tijde de bevoegdheid de lesovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

2.    Tussentijds beëindigen van individuele- en duo-les lescursus kan ten alle tijden gebeuren met een wettelijke opzegtermijn van 2 maanden.

3. De wettelijke opzegtermijn is evenredig aan uw lesfrequentie. Lest u dus elke week dan geldt de opzegtermijn ook 2 maanden elke week die les. Ook dus als u losse lessen boekt.

4.    Het tussentijds beëindigen van de individuele- en duo-les lescursus kan alleen na schriftelijke bevestiging en dient door de leerling gerespecteerd te worden. 

4a. Er wordt van u verwacht het opzeg voorstel van GLM te respecteren en accepteren zoals hierboven beschreven.


Artikel 6. Wat wordt er verwacht van de gebruiker


1.    De gebruiker zorgt voor passend lesmateriaal uitgezonderd de gitaar en voor het verzorgen van de lessen en cursussen.
2.    De gebruiker zorgt voor een goede locatie voor de lessen tevens te bepalen door de gebruiker.
3.    De lessen van de gebruiker vinden plaats op locatie in Hendrik ido Ambacht ,Schildmanstraat 72 of andere locatie die vooraf kenbaar worden gemaakt aan de klant.

4.Verandering van aangegeven locatie mag nooit de reden zijn tot het opzeggen van de lesvolging dan wel tot een maximum van 10 kilometer van genoemde lokatie dat wel redelijkerwijs van de leerling verwacht mag worden.
 

Artikel 7. Wat wordt er verwacht van de leerling


1.    De leerling moet beschikken over een deugdelijk instrument of deze aan willen schaffen, dat kan zijn/haar eigendom zijn maar ook evt. een huur instrument van de gebruiker.
2.    Deugdelijk zoals in het vorig lid van deze voorwaarden staat vermeld staat voor een technisch goed instrument op juist formaat zoals door uw docent geadviseerd.
3.    De leerling draag zelf zorg om op tijd voor de lessen aanwezig te zijn daarbij rekening houdend dat er enkele minuten speling zijn tussen het wisselen van de lessen.
4.    De leerling gedraagt zich naar behoren in de lessen en in het desbetreffende lespand van de gebruiker.
5.    De leerling neemt al haar/zijn persoonlijke eigendommen mee in het leslokaal, na 
de les dient alles weer te worden meegenomen om verlies en diefstal van eigendommen te voorkomen.
6.    Bij gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals het toilet, de keuken en de 
Wachtruimte dient rekening te worden gehouden met de hygiene en deze ruimtes dienen netjes te worden achter gelaten.
7.    De leerling dient zijn/haar lessen naar vermogen voor te bereiden.
 

Artikel 8.  Klachten- Aansprakelijkheid


1.    Bij vragen en klachten over lesgebonden onderwerpen kunt u ten alle tijden terecht bij de gebruiker

2.     U kunt uw vraag of klacht per e-mail kenbaar maken aan de gebruiker via e-mail adres: glm.martin72@gmail.com danwel deze klacht uiten tijdens de les.

3.   Alle geschillen die tussen de partijen kunnen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen door arbitrage worden beslist.De partij die arbitrage verlangt zal daarvan de gemotiveerde omschrijving van het geschil schriftelijk mededelen aan de wederpartij.

4.    Het risico op fysiek letsel van de leerling en of gebruiker is zeer gering.De docent kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van fysiek letsel of ongemak die gedurende de lessen of naar aanleiding van de lessen opgelopen wordt.Bij beschadiging van de gebruikte apparatuur of de in de lesruimte aanwezige zaken door de leerling is de leerling verplicht de gebruiker al dan niet via zijn verzekering schadeloos te stellen.